DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Samorządowe N2 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie dąży do zagwarantowania dostępności swoich usług osobom niepełnosprawnym.

Placówka dokłada wiele starań aby strona internetowa była przystępna dla osób niepełnosprawnych zgodnie ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.niebieskimis-skawina.edu.pl

Dane teleinformatyczne: Przedszkole Samorządowe Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
                                   i Specjalnymi w Skawinie
                                  ul. Żwirki i Wigury 56
                                  32-050 Skawina
                                  Tel. 12 276 26 56
                                  www.przedszkole2skawina@wp.pl

Data pierwszej publikacji: 29.03.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.02.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez jednostkę.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Ułatwienia:
– mapa strony
– powiększanie liter
– podświetlane linki do stron internetowych
– możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych
– wszystkie pliki dostępne cyfrowo

Treści niedostępne:
– brak sformułowanych zapisów dla osób niesłyszących w odniesieniu do filmów umieszczonych na stronie

Procedura wnioskowo-skargowa.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem przedszkole2skawina@wp.pl. Osobą kontaktową jest Anna Borowska – dyrektor przedszkola.
Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 12 276 26 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna.
Wjazd na teren przedszkola znajduje się od strony ulicy Żwirki i Wigury. Jednostka posiada parking. Wejście główne do placówki znajduje się od strony parkingu. Aby dostać się do budynku trzeba pokonać trzy stopnie oraz pierwsze drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Potem znajdują się drzwi z dzwonkiem po prawej stronie, otwierane przez pracownika przedszkola. Za drzwiami znajduje się hol z szatnią po prawej oraz recepcją po lewej stronie. Budynek posiada trzy kondygnacje aby przemieścić się miedzy kondygnacjami trzeba pokonać schody lub wyjechać windą, która znajduje się przy wejściu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od strony zachodniej budynku. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego.