Nasze innowacje i programy

Innowacja pedagogiczna ” Wyginam śmiało ciało” autor mgr Iwona Mzyk

Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka. Wdrożenie tej innowacji ma na celu przygotowanie najmłodszych do aktywnego trybu życia. Przyczyną opracowania innowacji było:
– potrzeba większej aktywności fizycznej ,
– chęć poprawienia zdrowia, rozwijania sprawności, postaw i umiejętności, a także kształtowanie właściwych nawyków,
– rozładowywanie energii oraz złych emocji,
– poprawienie kondycji fizycznej ( mało ruchu, dojazd do przedszkola samochodem, spędzanie dużej ilości czasu przez dzieci przed telewizorem,  komputerem),
– potrzeba aktywności fizycznej u dzieci, która przejawia się wraz z wiekiem,
– potrzeba kształtowania prawidłowej postawy, wzmocnienia siły mięśniowej, korekcja wad postawy

Innowacja pedagogicznaWykorzystanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej w trakcie zajęć z terapii Integracji Sensorycznej autor mgr Urszula Archamowicz
Tworząc innowację pedagogiczną wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci, największej z potrzeb jaką jest komunikacja z otoczeniem, potrzebą społeczną i emocjonalną zarazem. Rozumiemy, że systemy sensoryczne nie tylko są fundamentem sprawności, bezpieczeństwa oraz interakcji fizycznych, emocjonalnych czy społecznych, ale też tworzą trzon odbioru doświadczeń. Ich działanie powoduje wzmocnienie niższych funkcji mózgu, na których bazują wyższe procesy mózgowe. Podczas zajęć z integracji sensorycznej ważna jest relacja pomiędzy terapeutą a dzieckiem. Z uwagi na niedyrektywność tej terapii ważne jest by dziecko komunikowało swoje potrzeby osobie dorosłej. Komunikacja alternatywna
i wspomagająca to wszelkiego rodzaju niewerbalne metody porozumiewania się, które stanowią substytut lub uzupełnienie mowy.

Program własny „Z Niebieskim Misiem w Przedszkolu. Program adaptacyjny dla przedszkolaków” autor mgr Joanna Kierepko

Program przeznaczony jest do realizacji w najmłodszej grupie przedszkolnej ( dzieci 3- letnie) od VI- XI 2021 r. i skierowany do nauczycieli
i personelu niepedagogicznego przedszkola, którzy stworzą warunki szybszego przystosowania się dzieci do nowego środowiska, dzieci, które rozpoczynają nowy etap w swoim życiu (dzieci nowo przyjęte do przedszkola) i rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.
Program stanowił poszerzenie realizowanego w przedszkolu programu edukacyjnego  o treści z zakresu edukacji społecznej. Wśród działań, które opracowałam i zrealizowałam w ramach programu znalazły się: działania wstępne, działania oddziałujące na adaptację dzieci, działania oddziałujące na adaptację rodziców.

Program własny „Z Niebieskim Misiem w Świecie Doświadczeń i Eksperymentów” autorzy mgr Justyna Cieniawa, mgr Joanna Kierepko

Stanowi on zaplanowane działania z zakresu edukacji przyrodniczej i skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Powstał w wyniku posiadanych doświadczeń w pracy z dziećmi w różnym wieku i o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych. Wpisuje  w najnowsze opracowania naukowe z zakresu psychologii  i neurobiologii potwierdzające, iż małe dziecko najszybciej i najskuteczniej uczy się poprzez działanie. Za znaczące podczas realizacji programu zostało uznane rozwijanie zainteresowań dzieci światem nauki, poprzez zdobywanie wiedzy dotyczącej praw rządzących światem przyrody, na drodze przeprowadzanych doświadczeń i eksperymentów. Jeden raz w miesiącu nagrywany jest filmik instruktażowy lub przygotowywana instrukcję w formie zdjęć przedstawiająca kolejne kroki przeprowadzenia doświadczenia, eksperymentu. Następnie film udostępniany jest poprzez maile i platformę Facebook nauczycielom, którzy zgłosili swój udział w programie.

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności

Wykorzystuje on pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest nim specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.
Osłuchując dzieci codziennie z językiem angielskim, z wykorzystaniem programu Powszechnej Dwujęzyczności wpływam na rozpoznawanie
i rozumienie w kontekście słów i zwrotów przez dzieci. Dzieje się tak, m. in. dzięki możliwości dostosowania oddziaływań do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań.  Mamy również możliwość zaobserwować, że dzięki temu język angielski nie staje się dla dziecka językiem obcym. Pracując z wykorzystaniem programu mamy możliwość obserwowania postępów dokonywanych przez dzieci, które realnie
w sposób naturalny zaczynają stosować zwroty w języku angielskim.

Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele Zippiego”

Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci
w wieku przedszkolnym. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Program własny adaptacji do przedszkola „Wesoły Przedszkolak” autor mgr Agnieszka Pala

To działania pedagogiczne, które zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa, sprzyjają rozładowaniu negatywnych doznań i wspierają prawidłowy rozwój we wszystkich sferach.

Założeniem programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Program adaptacyjny oparty na wiedzy o rozwoju dziecka, określa system wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola i rodziny w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego.

Program skierowany jest do: nauczycieli, którzy tworzą warunki szybszego przystosowania się dzieci do nowego środowiska; dzieci, które rozpoczynają nowy etap w swoim życiu, bycia przedszkolakiem oraz rodziców, którzy decydując się na edukację przedszkolną własnego dziecka i są chętni do współpracy.

Innowacja pedagogiczna „Bardziej społeczni”, autor mgr Sylwia Sułdecka

Dostosowana jest do wieku dziecka i wychodzi naprzeciw jego aktualnym potrzebom emocjonalnym i społecznym, dlatego też w trakcie jej trwania na bieżąco wprowadzane są niezbędne zmiany w programie.

Głównym celem innowacji jest nauczenie dzieci m.in.:

  • umiejętności, które pomogą im rozwiązywać ich codzienne problemy,
  • radzenia sobie z sytuacjami, które wywołują stres lub poczucie nieszczęścia,
  • jak zwiększyć swoje szanse na budowanie satysfakcjonujących relacji z drugim człowiekiem,
  • jak rozumieć ludzkie zachowania (rozwijanie tzw. teorii umysłu).

Program własny ,,Otoczenie wolne od lęku” – propagowanie wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego- mgr Aneta Baranowska

Lęk jest emocją, która towarzyszy człowiekowi od najwcześniejszych lat. Każdy radzi sobie z nim na swój sposób. Są jednak dzieci, które szczególnie odczuwają lęk i nie wiedzą jak nad nim zapanować.

Istnieje wiele zaburzeń lękowych, a wśród nich można wyróżnić mutyzm wybiórczy. Terminu „mutyzm wybiórczy” używa się wtedy, gdy dziecko, które swobodnie rozmawia z niektórymi osobami, zwykle członkami rodziny i bliskimi kolegami, milczy lub nie może swobodnie rozmawiać w obecności innych osób. Jest to zaburzenie mało znane, jednak nieleczone może prowadzić do powikłań w formie innych zaburzeń natury psychicznej.

Aby pomóc dzieciom wypracować własne strategie radzenia sobie z lękiem i działać coraz odważniej, musimy zagwarantować im otoczenie wolne od lęku. Zależy nam na tym, by wzmacniać u dzieci wiarę w siebie; by miały odwagę popełniać błędy i podejmować kolejne próby; by rozwijały pozytywne relacje z rówieśnikami i dorosłymi; by potrafiły dzielić się emocjami.

Pierwszym krokiem do pokonania mutyzmu wybiórczego jest zagwarantowanie „otoczenia wolnego od lęku”, czyli odrzucenie wszelkiej presji na mówienie w sytuacji dla dziecka niekomfortowej, pomagając mu włączyć się w komunikację w jego własnym tempie.

Aby realizować cele terapeutyczne ważne jest, by wszystkie zainteresowane osoby (nauczyciele, kadra niepedagogiczna, rodzice) zostały wyposażone w odpowiednią wiedzę, tak by wszyscy rozumieli, które zachowania podtrzymują mutyzm (lęk) i by je eliminowali, a jednocześnie nauczyli.

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany