RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych powszechnie jako RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie
 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu:

–  realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z  dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo Oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych

– promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie
udzielonej zgody przez rodziców dzieci, prawnych opiekunów.

 1. Podanie przez Państwa danych oraz danych Państwa dziecka jest wymogiem ustawowym
  i ma charakter obowiązkowy, ponieważ  wynika z przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych
  oraz danych Państwa dziecka przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do treści swoich danych osobowych
– sprostowania danych osobowych
– żądania usunięcia danych osobowych
– przenoszenia danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach.
 2. Rodzice dzieci, prawni opiekunowie mają prawo do wniesienia skargi do organu
  nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –  Magdalena Jastrzębska

email: iod.ps2@gmail.com